Top iphone 11 pro max Secrets

Sau nhi?u n?m ra m?t, iPhone eleven Pro Max v?n r?t ???c s?n ?ón khi s? h?u thi?t k? th?i th??ng, c?u hình m?nh và giá bán t?t. 1 inch ?ã giúp iPhone eleven có ???c th?i gian ho?t ??ng ?n t??ng. Con chip A13 Bionic tuy ?ã qua 3 n?m s? d?ng nh?ng v?n ??m b?o ho?t ??ng t?t v?i các t? recreation n?ng ?ô c?ng nh? các ph?n m?m chuyên d?ng.

read more